Skab visionen

Skab visionen - for teams og organisationer der ønsker sig en dybt forankret vision

Ambitious Teams har over årene forestået mange visionsprocesser for mange afdelinger og organisationer. Erfaringerne og læringerne fra disse processer er her integreret i et best practice visionsprogram, som sikrer, at I som organisation får et vision statement, som er dybt forankret i jeres kultur, og som samtidig er motiverende for alle de ansatte. De har nemlig selv bidraget til visionen, og nu ved de hvad deres prioriterede missioner er.

Programmet indeholder 3 workshopdage og en 2 timers præsentation, som lederne typisk godt selv kan udrulle.


Ledelsens visioner
Ledelsens visioner
1 dags workshop

Alle i ledergruppen modtager en psykologisk profil, der anvendes som fundament i processen frem mod skabelsen af jeres vision og vision statement.


Alle får her øjnene op for at visionen gerne skal være fængende og motiverende, så den både er forståelig og nem at omsætte til handling senere hen.

Ledelsen definerer altså sin egen midlertidige vision.

Ledelsens visioner.
Vision for hele virksomheden.
Én vision for alle - Alle for én vision
2 timer

Organisationens endelige vision er ikke fundet endnu. De ansatte skal også inddrages, for at visionen er dybt forankret i hver person. Dette ansvar må ledelsen gerne påtage sig.

I involveringen af hele organisationen får ledelsen derfor psykologiske værktøjer, handouts og powerpoints til at køre en 2 timers visionsproces for resten af organisationen. Ambitious Teams kan også facilitere denne den af processen.

De ansatte sender herefter deres egne visionsforslag til Ambitious Teams.

Én_vision_for_alle_Alle_for_én_vision
Vores organisation - Vores vision.
Vores organisation - Vores vision
1 dags workshop

Ambitious Teams faciliterer en visionsproces for alle involverede, for det endelige vision statement skal findes.

Resten af deltagerne får deres egne Insights Personprofiler, så vi kan forankre visionen i organisationens selvforståelse, puls og hjerteslag.

Den endelige vision bliver skabt gennem empatisk dialog og anerkendelse af de indkomne visions forslag.

Vores organisation - Vores vision.
Mission og vision.
Fra vision til prioriterede missioner
1 dags workshop

Inden for rammerne af visionen drøftes nu missionen, altså hvordan visionen bliver til virkelighed på det operationelle niveau.

Hver enkelt forpligter sig til forskellige opgaver og missioner, men især til at leve visionen på daglig basis.

Den dybereliggende motivation bag visionen omsættes i handling. Således afsluttes en succesfuld og motiverende visionsproces, hvor alle bidrager positivt til indfrielse af fremtidens vision.

Fra_vision_til_prioriterede_missioner

Ambitious Teams' visionsprogrammer designes altid til jeres specifikke ønsker...

Evaluering af visionsprogrammet - Juni 2021

Nedenstående score er baseret på et gennemsnit af 142 målepunkter.

Referencer kan oplyses på forespørgsel.

"Very honest and forgiving atmosphere. I felt safe."

"Good mix between theory and exercises."

"Safe and constructive atmosphere."

9,5/10

Evaluering af visionsprogram.

Skab visionen er et workshopprogram, der bringer teamet sammen,

og som skaber motivation og momentum bag visionen.

Workshopprogrammer med garanteret positiv effekt.

Skab visionen:

Er et workshopprogram designet til at teams, afdelinger, virksomheder, samt internationale business units får skabt en vision, alle kan støtte op om. Måske har I en global vision i forvejen, som godt kan bringes ned på skandinavisk niveau, eller en virksomhedsvision som et særligt team bliver nødt til at specificere? Det handler altid om at skabe en levende og funklende vision.

Er bygget efter Kirk Patricks læringstilgang, der lader deltagerne gå engagerede og motiverede fra samtlige workshops, men samtidig sikrer at de ved, hvordan de skal omsætte læring til praksis. I dette tilfælde involveres lederne på et særligt plan, så de bliver rollemodeller for visionen.

Er et workshopprogram vi laver i fællesskab. Jeres drømme, håb, værdier, idéer og forudsætninger for at skabe en vision fanger jeg, og integrerer i den workshopbog vi begge bliver forfattere på. Resultatet bliver at alle har organisationens nye vision i workshopbogen, inklusiv det store hvorfor bag og i skøn harmoni med organisationens identitet.

Skab visionen er som program bundet sammen af 4 workshopbøger

Ambitious Teams' workshopbøger til skabelse af visionen

Workshopbøgerne er 40 sider, og omhandler visionsprocessen og missionsprocessen. Bøgerne er letlæselig, nemme forstå og fulde af inspiration. Workshopbøgerne findes både på dansk og engelsk.

Hver workshopbog fokuserer på at få individet til at åbne sig, bringe det bedste frem i vedkommende, og udruste vedkommende med stærke værktøjer til at skabe og bidrage til visionen.

Workshopbøgerne vil efter processen stå som et vidnesbyrd på hvad den enkelte har bidraget med af refleksion, indsigter, løsning af opgaver etc. Bøgerne inddrager alle i skabelsen af visionen.

Ledelsens visioner.
Vores organisation - vores vision.
En vision for alle.
Fra vision til prioriterede missioner.

Udbytte og effekt af Ambitious Teams' workshopprogram Skab visionen:

Hver enkelt teamdeltager...

Får sit eget personlige forhold til visionen gennem den involverende proces.
Vil være kompetent og motiveret til at omsætte visionen til handling.
Vil have drømt sig ud i fremtiden med organisationen.
Vil selv kende til rammerne for nye tiltag, og således være mere selvstændig.

Teamet vil have samlet sine initiativer, opgaver og tiltag,

så de alle peger i den samme retning - mod visionen.

Skab visionen

Af Tom Fisker Jørgensen

Ambitious Teams - Tom Fisker Jørgensen.

Hvad pokker er en vision?

Dette spørgsmål bliver jeg tit mødt med, når visionsarbejdet går i gang, dog altid i lette omskrivninger: "Tom, inden vi dykker ned i vores vision for organisationen, kan du så ikke lige sætte rammerne for, hvad en vision rent faktisk er, og især ikke er?" Inden jeg svarer, lader jeg deltagerne komme med deres besyv, for mange har ret klare overbevisninger omkring definitionen af begrebet vision. Naturligvis har jeg powerpoint-slides, der tydeliggør visionsbegrebet, men engageret buy-in fra deltagerne er fantastisk.

Ofte blander folk mål, mission og vision sammen, og har svært ved at skille begreberne fra hinanden. Ligesom når man arbejder med integrationen af værdier, så har det ringe effekt at arbejde med visioner, hvis alle alligevel tolker visionen på deres helt egen måde. Så spørgsmålet er fantastisk, relevant og bydende nødvendigt at have et svar på. Således er der allerede noget på spil inden visionsprocessen begynder.

For at skabe organisationens vision, kan det være en fordel af have disse begrebsdefinitioner med:

 • Visionen udtrykker den forskel I ønsker at skabe i jeres kunders liv.
 • Visionen udtrykker den påvirkning på verden I ønsker, når I har indfriet jeres formål.
 • Visionen inspirerer både indadtil i organisationen og udadtil mod kunder og samarbejdspartnere.
 • Visionen er rettet mod fremtiden, og beskriver jeres drømme, håb og overordnede mål.
 • Visionen sætter rammen for hvor organisationen gerne vil være inden for en årrække.
 • Visionen kommunikerer både jeres formål og værdier som organisation.
 • Visionen besvarer spørgsmålet: "Hvor ønsker vi at være?"
 • Visionen skulle gerne inspirere alle ansatte til at yde jeres ypperste.
 • Visionen former jeres tilhørsforhold til organisationen.
 • Visionen udgør både hjertet - det inderste -, og rammerne - det yderste - i organisationen.

Definitionen af en vision kan være svær at forstå, for der er mange komplicerede inputs på én gang, så dette skal naturligvis simplificeres, når man kører visionsprocesser.

Visionen gennem teleskopet.

Visionens funktion

I arbejdet med implementeringen af visioner har den globale virksomhed ofte en vision, som er at finde på hjemmesiden. Men der kan være langt i mere end én forstand fra USA eller Japan til Danmark eller Skandinavien.

Kulturen spiller også en stor rolle, og er med til at påvirke ordlyden af en inspirerende og motiverende vision. Mange gange har jeg forestået processer, hvor jeg har assisteret med at implementere lokale versioner af den globale vision. Tilpasset til Danmark, Skandinavien og Norden. Hvorfor? Den enkelte skal kunne føle og forstå visionen i handling.

Hvis de ansatte ikke formår at leve visionen efter en visionsproces, så har processen været ren skuespilsfægtning. Arbejdet hen mod visionen kræver handling og bevidsthed om visionen. Ved receptionisten hvordan hun lever visionen? Hvis ikke, så er visionsprocessen ikke færdig endnu.

Der er brug for et vision statement.

Visionen i én sætning

Mange virksomheder og organisationer har budt ind på at lade sig repræsentere på internettet med en visionssætning, en såkaldt vision statement. Visionssætningen udtrykker hvad organisationen står for, hvorfor organisationen er til, og hvor organisationen er på vej hen. Den beskriver den fremtid I i sidste ende arbejder frem mod. Eller sagt på en anden måde, visionssætningen udtrykker den måde verden vil se ud, når organisationen har forandret den.

Visionssætningen kernefunktion er at inspirere til indfrielsen af en idéel fremtidstilstand. Således kan man sætte nogle parametre op omkring visionssætningen, der helst skal være:

 • Klar: visionssætningen må gerne rumme organisationen primære mål.
 • Abstrakt: visionssætningen skal gerne være udtrykt i generelle termer.
 • Fremtidsorienteret: visionssætningen skal rumme hvor er vi på vej hen?
 • Tidshorisont: visionssætningen må gerne indeholde et årstal.
 • Stabil: visionssætningen skal have overlevelseskraft i en foranderlig verden.
 • Inspirerende: visionssætningen skal motivere de ansatte ved at være ønskværdig.
 • Udfordrende: visionssætningen skal rumme ansporingen til et stræk.
 • Koncis: visionssætningen bør nemt kunne huskes.

Med alle disse anbefalinger og rammer er det lige pludselig ikke så enkelte, at skabe visionen. Visionssætningen opfylder måske 4 af ovenstående anbefalinger, men fejler på de sidste 4. Men her spiller dette ind: kan den omsættes til handling, og fungere som et kompas for den enkelte medarbejder?

Talenter tænker ud af boksen.

Fra vision til mission

Arbejdet med at gøre visionen operationel er særligt interessant, for vi ved, at folk er forskellige. Forskelligheden kommer til udtryk i den måde de fortolker visionen på, og således også i sidste ende, hvad de gør. Har den overhovedet effekt? Mangen en gang har jeg lagt øre til ansatte, der sagde: "Det her med brainstorming, kasten os ud i fremtiden, sætte ord på fremtidsvisioner, Tom, det er sgu ikke lige mig. Jeg respekterer workshoppen og processen, og jeg kan godt se at ledelsen er oppe at køre, men jeg vil hellere bare koncentrere mig om at forske."

Det er denne virkelighed en visionsproces skriver sig ind i. Nogle føler at det er en vidunderlig inkluderende proces, mens andre føler, at det er et overgreb og spild af tid. Netop derfor modtager alle en Insights Discovery Personprofil igennem visionsprogrammet, så vi kan adressere disse korslagte arme med smil og selvindsigt.

Det er såre simpelt. Enten kan en medarbejder forklare, hvordan han efterlever visionen i sit daglige arbejde, eller også kan han ikke. Denne brobygning er ikke nødvendigvis nem, men den er essentiel for visionsprocessens overordnede succes. Således er der et forpligtende element i visionsprocessen, det personlige ansvar.

Når alle tager ejerskab og formulerer hvordan de vil leve visionen, så skabes der momentum og dynamik. Sørg for at visionssætningen ikke blot hænger på en fin plakat ved toiletdøren. Nej, få den til at leve i alles adfærd og handlinger. Det r her visionen hører hjemme.

Feedbackscore på specifikt målepunkt i visionprogrammet - Juni 2021

Nedenstående score er baseret på et gennemsnit af 13 adpurgte deltagere.

Referencer kan gives ved anmodning.

9,9/10

Anbefalet workshop.
Ambitious Teams

Ambitious Teams ApS

Tom Fisker Jørgensen

Helenelyst 73

8220 Brabrand

Tlf: 0045 50699939

Mail: tjorgensen@ambitiousteams.com

www.ambitiousteams.com

CVR: 41863846